Danh mục sản phẩm khoa học; đề tài dự án các cấp giai đoạn...

Thống kê danh mục các bài báo khoa học trong nước và quốc tế; sách, giáo trình xuất bản; Đề tài nghiên cứu các...

Danh mục sản phẩm khoa học; đề tài dự án các cấp giai đoạn...

Thống kê danh mục các bài báo khoa học trong nước và quốc tế; sách, giáo trình xuất bản; Đề tài nghiên cứu các...

Danh mục sản phẩm khoa học; đề tài dự án các cấp giai đoạn...

Thống kê danh mục các bài báo khoa học trong nước và quốc tế; sách, giáo trình xuất bản; Đề tài nghiên cứu các...

Danh mục sản phẩm khoa học; đề tài dự án các cấp giai đoạn...

Thống kê danh mục các bài báo khoa học trong nước và quốc tế; sách, giáo trình xuất bản; Đề tài nghiên cứu các...

Thông báo đề xuất đề tài, nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ và cấp quốc...

Căn cứ Công văn số 1142/BGDĐT-KHCNMT ngày 31/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá tình hình thực...

Seminar học thuật chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực Khuyến nông...

Mở rộng trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu là chủ đề luôn được khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn quan tâm nhằm góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ giảng dạy.

Danh mục đề tài NCKH cấp Đại học Huế, cấp tỉnh, bộ, nhà nước...

TT Tên đề tài Nhóm thực hiện (ghi tên chủ trì) Năm thực hiện Sản...

Danh mục các bài báo khoa học trong nước đã xuất bản của Khoa...

Tên sách, bài báo Tạp chí/ nhà xuất bản Tác giả Năm Nghiên cứu...

Danh mục các bài báo khoa học quốc tế đã xuất bản của Khoa...

  Tên sách, bài báo Tạp chí/ nhà xuất bản Tác giả Năm ...

Sổ tay khuyến nông sách dùng cho khuyến nông viên cơ sở

Sổ tay khuyến nông sách dùng cho khuyến nông viên cơ sở