Danh mục sản phẩm khoa học; đề tài dự án các cấp giai đoạn 2015 – 2020

Thống kê danh mục các bài báo khoa học trong nước và quốc tế; sách, giáo trình xuất bản; Đề tài nghiên cứu các cấp của khoa Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế được thực hiện và xuất bản trong giai đoạn 2015-2020.

Giai đoạn 2015 – 2016

Giai đoạn 2017 – 2018

Giai đoạn 2019 – 2020