Danh mục sản phẩm khoa học; đề tài dự án các cấp giai đoạn 2019 – 2020

Thống kê danh mục các bài báo khoa học trong nước và quốc tế; sách, giáo trình xuất bản; Đề tài nghiên cứu các cấp của khoa Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế được thực hiện và xuất bản trong giai đoạn 2019-2020.

Danh mục bài báo khoa học trong nước

Nguyễn Ngọc Truyền, Cao Thị Thuyết, Nguyên Văn Thành, Lê Thị Hồng Phương, 2020. Ảnh hưởng, ứng phó và kết quả phục hồi sinh kế của ngư dân khai thác thuỷ sản gần bờ tỉnh Thừa Thiên Huế sau sự cố môi trường biển (Formosa) năm 2016. Số 9, Tạp chí Nông Nghiệp và PTNT.

Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Trần Tiểu Phụng, Dương Thị Diệu Thanh, Lê Văn Nam, Lê Thị Hồng Phương, Trần Cao Úy, Trần Thị Ánh Nguyệt, 2020. Năng lực chống chịu biến đổi khí hậu của hộ dân tộc thiểu số ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí NN&PTNT, tập 1, số 2, trang 225-233.

http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2020_04/32.pdf

Nguyễn Ngọc Truyền, Dương Ngọc Phước, Nguyễn Viết Tuân, Trương Văn Tuyển, 2020. Sinh kế của ngư dân miền trung sau sự cố môi trường biển. Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam. Số 3- 2020
Nguyễn Viết Tuân, Nguyễn Văn Thành, Dương Ngọc Phước, Nguyễn Thiện Tâm, Nguyễn Ngọc Truyền, Trần Cao Uý, Cao Thị Thuyết. Đặc điểm sản xuất và chuỗi giá trị sản phẩm cây hành tăm (Allium schoenoprasum L.) ở vùng cát tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, tập 128, số 3A, 2019, Tr. 107-109.

http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v128i3A.5008

Bùi Minh Hà, Lê Thị Hoa Sen, 2019. Tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất chè của nông hộ tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí NN&PTNT, số tháng 11/2019,  211-219 https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/index/user/223/page/1

Lê Văn Nam (chính), Lê Thị Hoa Sen, Trần Cao Úy, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Quang Tân, 2019. Tinh hình sản xuất và điều kiện duy trì mô hình lúa cánh đồng mẫu lớn tại huyện Lệ Thủy- Quảng Bình, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Volume 128, số 3A, trang 67-81.

http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v128i3A.5015

Lê Thị Hoa Sen, Bùi Thị Hồng Loan, Nguyễn Thị Hồng Mai, Nguyễn Trần Tiểu Phụng, 2019. Ảnh hưởng của thay đổi hoạt động sinh kế dựa vào tài nguyên rừng đến đời sống của người dân tộc Cơ Tu ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí NN&PTNT, tập 2, số 18, trang 126-133.

http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2019_10/18_1.pdf

Nguyễn Viết Tuân (Chính), Nguyễn Văn ThànhNguyễn Ngọc TruyềnTrần Cao ÚyDương Ngọc PhướcCao Thị ThuyếtNguyễn Thiện Tâm, 2019. Đặc điểm sản xuất và chuỗi giá trị sản phẩm cây hành tăm (Allium schoenoprasum L.) ở vùng cát tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, tập 128(3A), trang 107-119.

http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v128i3A.5008

Lê Văn Nam, Lê Thị Hoa Sen, Trần Cao Úy, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Quang Tân, 2019. Tình hình sản xuất và điều kiện duy trì mô hình lúa cánh đồng mẫu lớn ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, tập 128 (3A), trang 67-81.

http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v128i3A.5015

Lê Thị Hoa Sen (Chính), Nguyễn Thị Hồng Mai, Nguyễn Trần Tiểu Phụng, 2019. Ảnh hưởng của thay đổi hoạt động sinh kế dựa vào tài nguyên rừng đến đời sống của người dân tộc Cơ Tu ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1859-4581), tập 2, số 18, trang 126 – 133

http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2019_10/18_1.pdf

Nguyễn Ngọc Truyền, Nguyễn Tiến Dũng, Dương Ngọc Phước, Đánh giá mức độ phục hồi sinh kế của ngư dân sau ảnh hưởng của sự cố Formosa tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tập 128, số 3D, trang 53-56.
Danh mục bài báo khoa học Quốc tế

Hung Gia Hoang, 2020, Exploring Farmers’ Adoption of VietGAP from Systemic Perspective: Implication for Developing Agri-Food Systems, British Food Journal (In Press).

Hung Gia Hoang, 2020, Determinants of the Adoption of Mobile Phones for Fruit Marketing by Vietnamese Farmers, World Development Perspectives, 17 (March 2020) 25-33, https://doi.org/10.1016/j.wdp.2020.100178

Hung Gia Hoang, 2020, Use of information and communication technologies by Vietnamese smallholders: Implications for extension strategies, Information Development, 36(1) 1-10, https://doi.org/10.1177/0266666920906603

Hung Gia Hoang, 2020, Adoption of mobile phones for marketing of cereals by smallholder farmers in Quang Dien district of Vietnam, Journal of Agricultural Extension, 24(1) 106-117, https://www.ajol.info/index.php/jae/article/view/192816

Nguyen Thi Da Thao, Hoang Dung Ha, Pham Thi Nhung, Nguyen Thi Dieu Hien, Nguyen Tien Dung, Nguyen Quang Tan, Nguyen Thi Tra Giang. Women’s vulnerability and local adaptation to water scarcity: A case study on the Central Highlands of Vietnam, book chapter. Mekong Basin Program (in press)

Ho, Khanh. L. P., Nguyen, C. N., Adhikari, R., Miles, M. P., & Bonney, L. (2019). Leveraging innovation knowledge management to create positional advantage in agricultural value chains. Journal of Innovation & Knowledge, 4(2), 115-123.

doi:https://doi.org/10.1016/j.jik.2017.08.001

Chau Viet Dung, Nguyen Van Thanh, Nguyen Thi Dieu Hien (2019). Economic performance of rice production towards Vietgap in Phong Binh, Phong Dien, Thua Thien Hue. Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development ISSN 2588-1191 Vol. 128, No. 3B, 2019, P.59–69; DOI: 10.26459/hueuni-jard.v128i3B.5078

Duong Ngoc Phuoc, Hoang Tran Duc Thinh, Nguyen Ngoc Truyen, Le Thi Thanh Thuy, Balaraman Deivasigamani, Truong Van Tuyen. Livelihood recovery of fishery related services providing households after marine environmental disaster in vietnam in 2016: case study of phu vang district, thua thien hue province, vietnam

Dương Ngoc Phuoc, Deivasigamani Balaraman, tr 84. Immunogical tools and evironmetntal status. Lambert academic publishing

Eliza Zhunusova, Le Thi Hoa Sen, Jobst-Michael Schröder, Stefan Ziegler, Matthias Dieter and Sven Günter, 2019. Smallholder Decision-Making on Sawlog Production: The Case of Acacia Plantation Owners in

Central Vietnam. Forests 2019, 10(11),969;  https://doi.org/10.3390/f10110969

Mark Andrachuk, Derek Armitage, Nam Van Le, Ha Hoang Dung, A Network Perspective on Spatially Clustered Territorial Use Rights for Fishers (TURFs) in Vietnam, Coastal Management, Volume 47, issue 3, 2019

https://doi.org/10.1080/08920753.2019.1596677

Hung Gia Hoang, Rice Farmers’ Perceptions and Adaptations to Precipitation and Temperature Variability in Trieu Phong District, Vietnam, Applied Ecology and Environmental Sciences, 7(3), 85-90, http://pubs.sciepub.com/aees/7/3/1/index.html

Chung N.T., Van Nguyen, B. (2019). Application of flood vulnerability indexes for flood vulnerability assessment. A case study in Mai Hoa commune, Tuyen Hoa district Quang Binh province. Sustainable Water Resources Management, 5(4), 1917-1927.

https://doi.org/10.1007/s40899-019-00337-y

Le Thi Hong Phuong, Tran Duc Tuan, Nguyen Thi Ngoc Phuc (2019), Transformative social learning in agricultural transformation for sustainability to climate change adaptation in the Vietnam Mekong Delta. Sustainability, 11 (6775), pp:1-15

https://doi.org/10.3390/su11236775

Le Thi Hong Phuong, Nguyen Thi Ngoc Phuc, Tran Duc Tuan (2019), Roles and effects of transformative social learning toward sustainable livelihood transformation to climate change adaptation in the Vietnam Mekong Delta: The VACB model case study in Can Tho, Climate Change, 5(19), 167-176

http://www.discoveryjournals.org/climate_change/current_issue/v5/n19/A4.pdf

Danh mục sách tham khảo, chuyên khảo

Dương Ngọc Phước, Phạm Quyền (đồng chủ biên) Thừa Thiên Huế 10 năm xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia NTM. Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ
Khanh, H.L.P, A resource-advantage theory approach on competitive advantage and financial performance of beef cattle value chain in Vietnam Central Highlands, University of Tasmania, https://eprints.utas.edu.au/31936/

 

Dương Ngọc Phước, Phạm Quyền, Lê Thành Nam, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Cao Thị Thuyết, Nguyễn Thiện Tâm, Lê Chí Hùng Cường, Nguyễn Ngọc Truyền (2019). Thừa Thiên Huế: 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, 2010 – 2020. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội

Trần Đức Tuấn, Nguyễn Kim Hồng, TRần Lê Bảo……Lê Thị Hồng Phương, Hà Văn Thắng, Nguyễn Thị Thanh Vân (2019), Giáo trình vì sự phát triển bền vững, NXB Đại học Sư phạm HCM, ISBN: 978-604-918-713-1

Danh mục đề tài, dự án liên kết

Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số Dự án Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Đức Huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam TS. Trương Quang Hoàng

TS. Hồ Lê Phi Khanh

Đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ chương tình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án Chương trình Nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Cao Thị Thuyết, Dương Ngọc Phước, Nguyễn Thiện Tâm
Phát triển sinh kế bền vững dựa vào chuỗi giá trị cây dược liệu Dự án nghiên cứu WWF ( World Wide Fund for Nature) Huyện Nam Đông và A lưới tính Thừa Thiên Huế Hồ Lê Phi Khanh

Danh mục đề tài dự án cấp Bộ, tỉnh, Nafosted, ĐHH

Nghiên cứu giải pháp xây dựng năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Đề tài ĐHH Đại học Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế TS. Hồ Lê Phi Khanh

TS. Trương Quang Hoàng

Th.S Nguyễn Thiện Tâm

Ths. Cao Thị Thuyết

Ths. Đinh Thị Kim Oanh

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đề xuất chính sách phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng VietGAP tại tỉnh Bình Định Đề tài ĐHH Đại học Huế Bình Định Hoàng Gia Hùng

Nguyễn Tiến Dũng

Trần Thị Ánh Nguyệt

Rủi ro thị trường và sinh kế hộ nông dân: Trường hợp nghiên cứu hộ nuôi tôm ở Thừa Thiên Huế Đề tài ĐHH Đại học Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Đức Kiên

Đinh Thị Kim Oanh

Climate change resilience of ethnic communities in uplands of Thua Thien Hue province in the context of limited access to forest ressource, 2019-2020 ĐHH Nafosted Thừa Thiên Huế Lê Thị Hoa Sen

Lê Thị Hồng Phương

Lê Văn Nam

Trần Cao Uý

Chuyển đổi sinh kế và thi trường ĐHH ĐHH Miền Trung, Tây nguyên TV. Tuyển, NV.Tuân, LTH.Phuong, HLP.Khanh, HG.Hùng, PH.Tỵ, LQ.Đốc

Danh mục đề tài cấp cơ sở (cấp Trường)

Sự tham gia của người dân trong hoạt động du lịch sinh thái xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Ths. Cao Thị Thuyết
Vai trò của du lịch sinh thái trong bảo vệ tài nguyên và nâng cao thu nhập cho cộng đồng ngư dân ven phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế Trần Cao Úy (Chủ nhiệm), Dương Ngọc Phước, Nguyễn Thị Tuyết Sương
Nghiên cứu ảnh hưởng của tình trạng thiếu “Nước sạch” đến đời sống của hộ dân tại xã Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trần Thị Ánh Nguyệt

Cao Thị Thuyết

Ảnh hưởng của học tập xã hội chuyển đổi đến phát triển sinh kế theo hướng thích ứng với BĐKH tại đầm phá Tam Giang: Trường hợp nghiên cứu trong nông hộ nuôi tôm sinh thái tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đánh giá tiềm năng sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ của các hợp tác xã nông nghiệp tại Thừa Thiên Huế

Lê Thị Hồng Phương và nhóm nc

 

 

Nguyễn Tiến Dũng, Lê Thị Hoa Sen, Hoàng Gia Hùng, Lê Văn Nam

Phân tích ảnh hưởng của các nguồn lực Marketing đến hiệu quả kinh doanh của các hộ chế biến thủy sản tại huyện Phú Vang TS. Hồ Lê Phi Khanh
Đánh giá sự thay đổi về thu nhập của người dân sau tái định cư thủy điện A Lưới tại xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Dương Ngọc Phước

 

Tìm hiểu thực trạng tiêu thụ của các cửa hàng kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn và đặc điểm tiêu dùng của khách hàng trên địa bàn Tp.Huế Lê Văn Nam (Chủ nhiệm), Trần Cao Úy
Đánh giá thực trạng và định hướng sản xuất rừng gỗ lớn trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Lê Chí Hùng Cường

Trần Thị Quỳnh Tiến

Tìm hiểu tình hình tiêu thụ của các cửa hàng nông sản an toàn và đặc điểm người tiêu dùng nông sản an toàn tại thành phố Huế

Đánh giá khả năng thích ứng của nông hộ dưới tác động của xâm nhập mặn tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong sản xuất và kinh doanh ngũ cốc của người dân tại Thừa Thiên Huế

 

Lê Văn Nam, Trần Cao Úy

 

Lê Thị Hồng Phương và nhóm nc

 

Hoàng Gia Hùng

Nguyễn Tiến Dũng