Danh mục sản phẩm khoa học; đề tài dự án các cấp giai đoạn 2015 – 2016

Thống kê danh mục các bài báo khoa học trong nước và quốc tế; sách, giáo trình xuất bản; Đề tài nghiên cứu các cấp của khoa Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế giai đoạn 2015-2016.

 

Danh mục bài báo khoa học trong nước

Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Tiến Dũng, 2016. Thực trạng tiếp cận thông tin phục vụ sản xuất và phát triển nông nghiệp ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí NN&PTNT, số 11, trang 13-17.

https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/index/user/223/page/1

Trần Nam Thắng, Hoàng Thị Hồng Quế, 2016. Đánh giá hiện trạng giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý rừng sau giai của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế – Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn. Tập 124 số 10. ISSN 1859-1388.

Hoàng Thị Hồng Quế. Nguyễn Thanh Phương, Trương Văn Tuyển, 2016. Vai trò của rừng trồng keo đối với thu nhập của nông hộ vùng miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế: Nghiên cứu trường hợp tại xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông. Tạp chí Tài nguyên và môi trường số 24(254). ISSN 1859-1477.

Trần Nam Thắng, Hoàng Thị Hồng Quế, 2016. Nhận diện thôn bản và xếp hạng ưu tiên cho các chương trình nâng cao nhận thức bảo tồn. Tạp chí rừng và môi trường số 77. ISSN 1859-1248.

Trần Thị Thu Hà, Võ Thị Mai Hương, Hoàng Thị Hồng Quế, 2016. Phát hiện, tuyển chọn và định danh loài nấm Trichoderma asperellum đối kháng với vi khuẩn gây bệnh héo xanh vi khuẩn Ralstonia solanacearum hại ớt ở vùng Thừa Thiên Huế. Tạp chí bảo vệ thực vật số 1. ISSN 2354-0710.

Hoàng Thị Hồng Quế. Nguyễn Bích Lợi và Trần Thị Thu Hà, 2016. Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn chế phẩm Trichoderma và Pseudomonas đến bệnh thối trắng, thối đen và năng suất lạc. Tạp chí Bảo vệ thực vật số 3(266). ISSN 2354-0710.

Trần Thị Thu Hà, Võ Thị Mai Hương, Đoàn Quang Bảo, Hoàng Thị Hồng Quế, 2016. Phân lập, tuyển chọn, định danh và đánh giá khả năng tiết enzyme chitinase của nấm Trichoderma đối kháng với nấm Colletotrichum capsici gây bệnh thán thư hại ớt. Tạp chí Bảo vệ thực vật số 2(265). ISSN 2354-0710.

Hoàng Thị Hồng Quế, Nguyễn Huy Phúc và Trần Thị Thu Hà, 2016. Ảnh hưởng của chế phẩm TP đến bệnh thối đen cổ rễ, bệnh thối trắng và năng suất lạc tại Thừa Thiên Huế. Tạp chí Bảo vệ thực vật số 4(267). ISSN 2354-0710

Trần Thị Thu Hà, Võ Thị Mai Hương, Hoàng Thị Hồng Quế, Nguyễn Văn Trung, 2016. Phát hiện, tuyển chọn và định danh loài nấm Trichoderma asperellum đối kháng với vi khuẩn gây bệnh héo xanh vi khuẩn Ralstonia solanacearum hại ớt ở Thừa Thiên Huế. Tạp chí Bảo vệ thực vật số 1(264). ISSN 2354-0710

Danh mục bài báo khoa học Quốc tế

Sen Le Thi Hoa and Jennifer Bond (2016) Agricultural adaptation to flood in lowland rice production areas of Central Vietnam: Understanding  the ‘regenerated rice’ ratoon system, Climate and Development Journal, DOI10.1080, Impact Factor 1.379 ,Vol27/2017,p1-12.

https://doi.org/10.1080/17565529.2016.1149440

Ian Christoplos, Le Duc Ngoan, Le Thi Hoa Sen, Nguyen Thi Thanh Huong, Huy Nguyen (2016). Changing arenas for agricultural climate change adaptation in Vietnam. Journal of Development in Practice, Impact Factor: 1.03.DOI10.1080/09614524.2017.1285272,p132-142.

Fred Saunders, Gloria L. Gallardo F., Truong Van Tuyen, and Serge Raemaekers, Boguslaw Marciniak, and Rodrigo Díaz P. 2016. Transformation of Small-scale Fisheries – Critical Transdisciplinary Challenges. The Current Opinion in Environmental Sustainability (COSUST) Special Issue. Elsevier Ltd

Pedro Fidelman, Truong Van Tuyen, Kim Nong, and Melissa Nursey-Bray. 2016. Adaptive Capacity of the coastal resource institutions in Cambodia, Vietnam and Australia. The Asia‐Pacific Network for Global Change Research

Christophe Bene; Ramatu M Al-Hassan; Oscar Amarasinghe; Patrick Fong; Joseph Ocran; Edward Onumah; Rusiata Ratuniata; Truong Van Tuyen; Allister J. McGregor; David J Mills. 2016. “Is resilience socially constructed? Empirical evidence from Fiji, Ghana, Sri Lanka, and Vietnam”. The Global Environmental Change 38 (2016) 153–170

Danh mục sách tham khảo, chuyên khảo

Nguyễn Thị Minh Hòa, Lê Trong Kim, Lê Văn Nam, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Lê Hiệp, Nguyễn Tài Phúc, Nguyễn Đăng Hòa, Chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp ở các tỉnh Miền Trung – Những vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB: Lao động-Xã hội, ISBN: 978-604-2542-4

Lê Thị Hoa Sen (2016) Phương pháp lựa chọn giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu trong sản xuất Nông nghiệp. 253 trang. Nhà Xuất Bản Đại Học Huế. ISBN: 978-604-912-297-2

 

Lê Quang Vĩnh (Chủ biên), Nguyễn Ngọc Truyền, Phạm Thị Phương Thảo. Giáo trình Khí tượng học. Nhà xuất bản nông nghiệp.

 

Trương Văn Tuyển, Dương Ngọc Phước, Nguyễn Ngọc Truyền, Nguyễn Thiện Tâm. Sách kỹ thuật: Quản lý và bảo tồn rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng.

Nhà xuất bản nông nghiệp

Khanh, H. L. P., Corfield, J., Ba, N. X., & Parsons, D. (2015). The best-bet participatory approach and its impact on smallholder livelihoods. Sustainable and profitable crop and livestock systems in south-central coastal Vietnam’, ed. by S. Mann, MC Webb and RW Bell. ACIAR Proceedings(143), 208-218. ISBN 978 1 925133 60 8 (print) ISBN 978 1 925133 59 2 (PDF)
Nguyễn Viết Tuân, Đinh Thị Kim Oanh, 2015. Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến thu nhập của nông hộ vùng ven biển Thừa Thiên Huế. Tuyển tập kết quả nghiên cứu khoa học cây trồng 2014- 2015, NXB Đại học Huế.
Trương Văn Tuyển (Chủ biên), Dương Ngọc Phước, Nguyễn Ngọc Truyền, Nguyễn Thiện Tâm. Quản lý và Phát triển Rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng. Nhà xuất bản nông nghiệp
Lê Thị Hoa Sen, Lê Văn Tiến & Phạm Hữu Minh (2015) Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất lúa Tái Sinh. 70 trang. Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp. ISBN 978-604-60-2099-8
Dương Ngọc Phước (Chính), Hồ Thành. Vai trò của chi hội nghề cá trong Đồng quản lý thủy sản vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai. Diễn đàn Khoa học và kỹ thuật, Liên Hiệp hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, ISSN 2354-094X

 

Danh mục đề tài, dự án liên kết

Tăng cường hiệu quả và khả năng thích ứng của các khu bảo vệ thủy sản dựa vào cộng đồng ở vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai – Đề tài hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế (WAITT FOUNDATION)- Trung tâm Nghiên cứu TT Huế Dương Ngọc Phước
Qui hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp định hướng xây dựng nông thôn mới – Ủy ban nhân dân huyện A Lưới, Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế Đề tài liên kết Chương trình nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế A Lưới TT Huế Dương Ngọc Phước
Qui hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp định hướng xây dựng nông thôn mới – Ủy ban nhân dân huyện A Lưới, Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế Đề tài liên kết Chương trình nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế A Lưới TT Huế Dương Ngọc Phước
Dự án nâng cao hiệu quả các chương trình đầu tư công trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế Dự án Ireland Thừa Thiên Huế Cao Thị Thuyết, Trương Quang Hoàng
Climate change Synergy Dự án NORAD Quảng Trị, Quảng Nam, Đắc Lắc Lê Đức Ngoan

Lê Thị Hoa Sen

Developing productive and profitable smallholder beef enterprises in Central Vietnam Đề tài hợp tác quốc tế ACIAR Đắk Lắc, Bình Định, Phú Yên Nguyễn Xuân Bả (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu VănNguyễn Thị MùiĐinh Văn DũngTrần Thanh HảiLê Văn NamTrần Cao ÚyNguyễn Ngọc Châu
Phát triển nông thôn huyện A lưới Đề tài liên kết Tổ chức SODI – Trung tâm Hy vọng chủ trì A Lưới TT Huế Dương Ngọc Phước

Danh mục đề tài dự án cấp Bộ, tỉnh, Nafosted, ĐHH

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp theo quy mô cánh đồng mẫu lớn ở tỉnh Quảng Bình Đề tài ĐHH Đại học Huế Tỉnh Quảng BÌnh Lê Văn Nam

Đinh Thị Kim Oanh

Nghiên cứu tăng cường cơ chế giám sát cộng đồng trong đầu tư xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế Đề tài ĐHH Đại học Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Trương Quang Hoàng,

Nguyễn Thiện Tâm,

Đinh Thị Kim Oanh

Cao Thị Thuyết

Nghiên cứu mạng lưới cung cấp thông tin thị trường cho người nuôi trồng thủy sản ven biển Thừa Thiên Huế Đề tài ĐHH Đại học Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Tiến Dũng, Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Ngọc Truyền, Hoàng Dũng Hà, Lê Chí Hùng Cường,
Nghiên cứu kết hợp Trichoderma và Pseudomonas phòng trừ bệnh thối trắng (S. Rolfsii) và thối đen cổ rễ (As. Niger) hại lạc ở khu vực miền Trung. Đề tài cấp Bộ Đề tài cấp Bộ B2013-DHH-108

(2013-2015)

Nghệ An, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế Hoàng Thị Hồng Quế, Trần Thu Hà, Nguyễn Hiền Trang, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Thị Dung
Nghiên cứu sản xuất, sử dụng chế phẩm sinh học từ xạ khuẩn Streptomyces, nấm Trichoderma để phòng chống bệnh thán thư, héo xanh trên cây ớt (Capsium frutescens) tại khu vực Nam Trung Bộ. Đề tài cấp Bộ Đề tài cấp Bộ B2013-DHH-110

(2013-2015)

Ninh Thuận, Quảng Nam Trần Thị Thu Hà, Hoàng Thị Hồng Quế, Nguyễn Vĩnh Trường, Lê Thị Khánh, Trương Thị Diệu Hạnh, Lã Thị Thu Hằng

Danh mục đề tài cấp cơ sở (cấp Trường)

Sự tham gia của người dân vào các hoạt động đầu tư công trong xây dựng nông thôn mới tại vùng đồi núi tỉnh Thừa Thiên Huế Ths. Cao Thị Thuyết
Giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị Ngô tại huyện Nông Sơn, Quảng Nam Lê Văn Nam, Nguyễn Trọng Dũng, Đinh Thị Kim Oanh
Nghiên cứu đặc điểm tổ chức sản xuất rừng trồng keo của nông hộ vùng miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Thị Hồng Quế, Phạm Thị Nhung
Tìm hiểu các mô hình liên kết có tiềm năng trong sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế Trần Cao Úy (Chủ nhiệm)
Nghiên cứu “Tính dễ bị tổn thương của phụ nữ trong nuôi trồng thủy sản đối với bão ở xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế”. Lê Việt Linh, Dương Ngọc Phước, Nguyễn Thị Tuyết Sương, Trần Cao Úy
Tìm hiểu mô hình tổ tự quản về giám sát các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn trong xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trần Thị Ánh Nguyệt
Vai trò của kinh tế trang trại đối với đời sống nông hộ tại xã Bình Thành, TX Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Lê Chí Hùng Cường

Nguyễn Văn Ý

Nguyễn Thị Thương

Tiếp cận thông tin thị trường của người nuôi trồng thủy sản vùng đầm Sam Chuồn – Phú Vang – Thừa Thiên Huế Nguyễn Tiến Dũng
Thực trạng lao động trẻ vị thành niên ở cộng đồng nghèo – tái định cư phường Hương Sơ, TP. Huế Nguyễn Thị Tuyết Sương

Trần Cao Úy

Tìm hiểu mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ trà rau má giữa hợp tác xã Quảng Thọ II và người dân xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền – tỉnh Thừa Thiên Huế. Trần Thị Ánh Nguyệt
Vai trò của sự tham gia trong phát triển giao thông nông thôn xây dựng Nông thôn mới tại xã Quảng An, huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Lê Chí Hùng Cường