Seminar đề tài Đại học Huế của TS. Hoàng Gia Hùng

Vào ngày 22/1/2021. Khoa Phát triển nông thôn đã tổ chức buổi seminar chia sẻ học thuật đề tài Đại học Huế của TS. Hoàng Gia Hùng với tên đề tài: “ Quan điểm của người chăn nuôi và yếu tố ảnh hưởng đến chăn nuôi bò thịt áp dụng VietGAP tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.”