Thông báo triển khai đào tạo theo hình thức trực tuyến học kỳ 2, năm học 2020 – 2021

Căn cứ công văn số 183/ĐHH-VP ngày 16 tháng 02 năm 2021 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau Tết Nguyên Đán của Giám đốc Đại học Huế;
Căn cứ Kế hoạch học tập và Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020 – 2021;
Phòng Đào tạo và CTSV thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị, giáo viên và sinh viên toàn trường một số nội dung như sau:

1.Đối với sinh viên
– Việc học trực tuyến theo đúng thời khóa biểu đã thông báo, trước mỗi buổi học, sinh viên vào website của trường hoặc kiểm tra email công vụ để lấy link lớp học.
– Để reset lại mật khẩu email công vụ, điền vào Form sau (sau 24h sẽ được reset lại)
https://forms.gle/RvRRUgY8nBwb2nZw5
2.Đối với giáo viên
– Việc học trực tuyến theo đúng thời khóa biểu đã thông báo, giáo viên vào website của trường để lấy danh sách lớp tại: http://daotao.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=danhsachlop
– Đăng ký link giảng dạy trực tuyến tại https://huaf.edu.vn/motcuasv
– 
Đăng nhập tài khoản giáo viên bằng địa chỉ mail công vụ.
– Xem và làm theo hướng dẫn (kèm theo thông báo này)
– Trước 15h, ngày 20 tháng 2 năm 2021 (thứ 7), giáo viên tham gia giảng dạy phân kỳ A (gồm 102 nhóm/lớp học phần) và nguyên cả kỳ (gồm 265 nhóm/lớp học phần) phải hoàn thành các công việc sau:
+ Hoàn thành phần I và II theo hướng dẫn (Khởi tạo lớp, thêm sinh viên, chia sẽ tài liệu…)
+ Điền đầy đủ thông tin và báo link lớp học trực tuyến (phần IV) vào https://huaf.edu.vn/motcuasv.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đôn đốc giáo viên phải hoàn thành các Phụ lục II – V (QĐ số 459/QĐ-ĐHH ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế). Riêng đề cương chi tiết học phần đào tạo theo hình thức trực tuyến phải hoàn thành trước khi giảng dạy.

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với thường trực Ban Tổ chức và quản lý đào tạo trực tuyến: TS. Trần Văn Tý, Số điện thoại: 0914.249.649, Email: hoangnguyen@huaf.edu.vn; Hoặc ThS. Nguyễn Duy Ngọc Tân, Số điện thoại: 0985.910.199, Email: nguyenngoctan@huaf.edu.vnnguyenduyngoctan@gmail.com